சவால்முரசு முன்றில்: மறக்க முடியாத அந்த நாள்

சவால்முரசு முன்றில்: மறக்க முடியாத அந்த நாள்

,வெளியிடப்பட்டது

மகிழ்வதா, நெகிழ்வதா மனதுக்குத் தெரியவில்லை. கண்ணீர் பெருக்கெடுக்க நான் அனுமதிக்கவில்லை என்றாலும், உள்ளம் பொங்கிவிடும் நிலையில் ததும்பியபடித்தான் இருந்தது.