ஐந்தாவது கருத்தரங்கிற்கு அழைக்கிறது பேரவை

,வெளியிடப்பட்டது

பார்வையற்ற முற்போக்குச் சிந்தனையாளர் பேரவையின் ஐந்தாவது மாதாந்திர இணையவழிக் கருத்தரங்கம்இன்று (16 August-2020,  நியாயிரு) காலை 11 மணிக்கு!இந்தியத் திரைப்படங்களில்…
Continue reading ஐந்தாவது கருத்தரங்கிற்கு அழைக்கிறது பேரவை

ஜூம் வழி கருத்தரங்கு: பார்வையின்மையும் மரபுவழி காரணிகளும்

,வெளியிடப்பட்டது

05 ஆகஸ்ட், 2020 மரபணு ஆலோசனை என்றால் என்ன? மரபுவழி தோன்றும் பார்வை குறைபாட்டினை தடுக்க இயலுமா? எவ்வகை உறவுமுறை…
Continue reading ஜூம் வழி கருத்தரங்கு: பார்வையின்மையும் மரபுவழி காரணிகளும்

திரைவாசிப்பான்கள் பயன்படுத்தி, சமூக ஊடகங்களைக் கையாள்வது எப்படி?” அறிந்துகொள்ள ஒரு பயிலரங்கு அனைவரும் வாருங்கள்!

,வெளியிடப்பட்டது

24 ஜூலை, 2020 அகில இந்திய பார்வையற்றோர் கூட்டமைப்பு (All India Confederation of the Blind) இணைய வெளி…
Continue reading திரைவாசிப்பான்கள் பயன்படுத்தி, சமூக ஊடகங்களைக் கையாள்வது எப்படி?” அறிந்துகொள்ள ஒரு பயிலரங்கு அனைவரும் வாருங்கள்!