சிந்தனை: அக்டோபர் 15, உலக வெண்கோல் தினம்

,வெளியிடப்பட்டது

ஸ்டிக் என்றாலே வெட்கப்படும் பார்வையற்ற இளைஞர் சமூகத்தை உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன இன்றைய பார்வையற்றோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகள்