வீரியம்+காரியம்=வாரியம்?

வீரியம்+காரியம்=வாரியம்?

,வெளியிடப்பட்டது

ஒப்புநோக்க, நல வாரியப் பிரதிநிதிகளைக் காட்டிலும் ஆலோசனை வாரியப் பிரதிநிதிகளின் தேர்வு மனநிறைவைத் தருகிறது.