நிவார் புயலால் பாதிக்கப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவ இலவச எண்ணை அறிவித்தது தமிழக அரசின் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை

நிவார் புயலால் பாதிக்கப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவ இலவச எண்ணை அறிவித்தது தமிழக அரசின் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை

,வெளியிடப்பட்டது

உதவிமைய எண்: 18004250111
பேச்சு மற்றும் செவித்திறன் குறையுடையோருக்கு: 9700799993