பிரெயில் பழக்குவோம், பரவலாக்குவோம்

பிரெயில் பழக்குவோம், பரவலாக்குவோம்

,வெளியிடப்பட்டது

• வாங்கும் சோப்பு, பேஸ்ட், மருந்து பொருட்கள் உட்பட அத்யாவசியப் பொருட்கள் அனைத்திலும் சாதாரண எழுத்துகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களும் பிரெயிலிலும் ஒட்டப்பட வேண்டும்