கவிதை: எனை மறந்தது ஏனோ?

கவிதை: எனை மறந்தது ஏனோ?

,வெளியிடப்பட்டது

உன் அறிவுப் பசியைத் தீர்த்த நான்
இன்று கரையான் பசிக்கு இரையாகிறேன்.