உங்களுக்கு இவரைத் தெரியுமா? கட்ட சிம்ஹாச்சலம்

,வெளியிடப்பட்டது

குடும்பத்தின் ஒத்துழைப்பு, தொழில்நுட்பத்தின் துணை இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நேர்மறை மனப்பான்மை இருந்தால் நினைத்ததை சாதிக்கலாம் என்கிறார் கட்ட சிம்ஹாச்சலம்