ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்

,வெளியிடப்பட்டது

துடிப்பும் தோரனையுமாய், அவர் நடமாடிய நாட்கள் நினைவில் நிழலாடுகின்றன.