கவிதை: பேசும் கண்ணாடி

,வெளியிடப்பட்டது

கண்ணாடி பேசுகிறது என்றார்கள்,

உண்மையில்

கண்ணாடி ஒன்றும் செய்யவில்லை.