ஆட்காட்டி, நாட்காட்டி, அதுபற்றி

ஆட்காட்டி, நாட்காட்டி, அதுபற்றி

,வெளியிடப்பட்டது

பார்வையற்றவர்களின் மொழிமனத்தில் பெருமாள், அடியார், தேவலோகம், ஆசி போன்ற சொற்களைவிட கர்த்தர், சீடர், பரமண்டலம், இரட்சிப்பு ஆகிய சொற்கள் இன்னும் அழுத்தமான மேடுறுத்தப்பட்ட அரூப உருவங்களாக படிந்திருக்கின்றன.