“அன்பான இதயமே!” ஓர் உன்னதமான காதல் கடிதம்

,வெளியிடப்பட்டது

நான் உன்மீதான யோசனைகளிலேயே வெகுநேரமாக அமர்ந்திருந்ததோடு, என்மீதான உன்னுடைய காதலுக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய முயற்சித்துக்கொண்டிருந்தேன்.