மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான நீதிமன்றங்களின் முக்கியத் தீர்ப்புகள்

“பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளின் சாட்சியங்கள் குறைத்து மதிப்பிடத் தக்கவை அல்ல” சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முக்கியத் தீர்ப்பு

***

“பதவி உயர்வில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்” உச்சநீதிமன்றத்தின் முக்கிய தீர்ப்பு

***