பணிவாய்ப்பு தொடர்பான அரசாணைகள்/ஆவணங்கள்/கடிதங்கள்

தமிழக அரசால் அடையாளங்காணப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரிவு ஏ மற்றும் பி பணியிடங்கள் அரசாணை 2018

***

தமிழக அரசால் அடையாளங்காணப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பணியிடங்கள் அரசாணை 2016

***

மாற்றுத்திறனாளிகள் பணிவாய்ப்பிற்கான சிறப்பு ஆள் சேர்ப்பு முகாம் அமைப்பதற்கான அரசாணை