சவால்முரசு: நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

குஷ்புவின் மன்னிப்பை ஏற்கலாமா? அல்லது வழக்கு தொடுப்பதே சரியானதா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?