“காக்லியர் இம்ப்லாண்ட் அறுவைசிகிச்சை தொடர்பான ஜிஎஸ்டி வரிகளைக் குறைக்க வேண்டும்.” ராகுல் வலியுறுத்தல்.

,வெளியிடப்பட்டது

வெற்றித்தடாகம்: நமக்கான ஊடகம், – நமக்கு நாமே ஊடகம் செவித்திறன் குறையுடைய குழந்தைகளுக்கான காக்லியர் இம்ப்லான்ட் (cochlear implant)  அறுவைசிகிச்சைக்கு ஜிஎஸ்டியில்…
Continue reading “காக்லியர் இம்ப்லாண்ட் அறுவைசிகிச்சை தொடர்பான ஜிஎஸ்டி வரிகளைக் குறைக்க வேண்டும்.” ராகுல் வலியுறுத்தல்.